Autorizace

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, SPECIALIZACE TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Tato autorizace zahrnuje vzduchotechniku, chlazení, vytápění a zásobování teplem, rozvody topných a chladících médií, akustické prostředí uvnitř staveb, vliv okolí na stavby a vliv zařízení a vybavení staveb na vnější prostředí, vibrace, zdravotní technika a instalace, rozvody topných a technických plynů, rozvody všech médií pro úpravu vnitřního prostředí staveb, řešení využití netradičních forem energie, vyhrazená technická zařízení, vyhrazená požárně bezpečností zařízení, čistírny odpadních vod, technická zařízení na vnitřní kanalizace, typové odlučovače tuků a ropných látek, požární vodovody, technické a technologické vybavení pro domovní a neveřejné studny.

 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

Tato autorizace zahrnuje projektování staveb s technologickým zařízením a to jak výrobní tak nevýrobní, zařízení pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin, plynárenství, výrobu a rozvod technických a topných plynů a kapalin včetně souvisejících zařízení, energetiku, teplárenství, výrobu elektrické energie včetně přípojných a rozvodných sítí a souvisejících zařízení, veřejné osvětlení, hutní a metalurgickou výrobu, strojírenskou výrobu, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, spotřební průmysl, průmysl stavebních hmot a keramiky, dopravu a skladování, sítě a zařízení elektronických komunikací včetně zařízení informačních technologií, vedení a zařízení pro přenos dat a další veřejnou technickou infrastrukturu, zemědělskou a lesnickou výrobu, stavby technologických zařízení čistíren odpadních vod instalovaných do kanalizačních systémů a technických zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o vodách. Dále stavby a zařízení staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a prostředky k ochraně životního a pracovního prostředí, zařízení staveb občanské vybavenosti a zařízení na kontrolu a řízení technologických procesů. Řešení využití netradičních forem energie.